گرید مطالب

طرح 1

چرا ما

چرا ما بیماری های عفونی و واگیردار دامی به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در…

ویرا پست

درباره ویراواکسن

در راستای نوآوری های جهانی و ریشه کنی بیماری های مسری و خطرناک دامی و با تولید واکسن…

واکسن ویرا

واکسن ویرا بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)  که با عنوان “طاعون بزی” نیز شناخته می شود، یک بیماری…

واکسیناسیون چیست؟

 واکسیناسیون چیست؟ واکسیناسیون یک راه ساده، امن، و مؤثر برای محافظت در برابر بیماری های مضر قبل با…

طرح 2

چرا ما

چرا ما بیماری های عفونی و واگیردار دامی به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در…

درباره ویراواکسن

در راستای نوآوری های جهانی و ریشه کنی بیماری های مسری و خطرناک دامی و با تولید واکسن…

واکسن ویرا

واکسن ویرا بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)  که با عنوان “طاعون بزی” نیز شناخته می شود، یک بیماری…

واکسیناسیون چیست؟

 واکسیناسیون چیست؟ واکسیناسیون یک راه ساده، امن، و مؤثر برای محافظت در برابر بیماری های مضر قبل با…

ویرا پست

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)