ویرا لمپی وکس Vira-LumpyVax

ویرا-لمپی وکس® Vira-LumpyVax®

بیماری لمپی اسکین توسط ویروس لمپی اسکین از خانواده ویروسی پاکس ویریده باعث ایجاد ندول های پوستی نکروتیک در گاو و بوفالوی آبی می شود. کنترل موفق و ریشه کنی بیماری لمپی اسکین متکی بر واکسیناسیون سریع و گسترده و تشخیص زودهنگام بیماری است.

واکسن ویرا-لمپی وکس (Vira-Lumpyvax®) ®حاوی سویه واکسینال Neethling به صورت زیرجلدی به میزان 1 دوز (1 میلی لیتر) به گاو و بوفالوی آبی تزریق می شود و با تولید آنتی بادی در برابر ویروس لمپی اسکین، به مدت یکسال در بدن دام ایمنی ایجاد می کند.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 25، 50 و 100  دوزی به همراه بطری های 25، 50 و 100 میلی لیتری حلال Vira-Norlin®  (حلال سدیم کلراید 0.9%) ارائه می گردد.

واکسن ویرا-پست ®حاوی سویه واکسینال Nigeria75/1 به صورت زیرجلدی به میزان 1 دوز (1 میلی لیتر) به بز و گوسفند تزریق می شود. 21 روز پس از تزریق واکسن، آنتی بادی های ایمن در بدن دام تولید و بدن دام در برابر تمام سروتیپ های شناخته شده از ویروس PPR (موربیلی ویروس) به مدت طولانی ایمن خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 100 دوزی به همراه بطری های 100 میلی لیتری حلال Vira-Norlin®  (حلال سدیم کلراید 0.9%) ارائه می گردد .