ویرا- آفتووکس Vira-AftoVax

ویرا- آفتووکس® Vira-AftoVax®

آفتوویروس از خانواده ویروسی پیکورناویریده با هفت نوع سروتیپ مختلف O :، C، A، SAT1، SAT2، SAT3،Asia1  عامل بیماری تب برفکی می باشد. واکسیناسیون به منظور پیشگیری از بیماری تب برفکی بر اساس سروتیپ مشخص انجام می شود، زیرا بین سروتیپ ها ایمنی متقاطع وجود ندارد و ایجاد ایمنی نسبت به یک سویه باعث محافظت در برابر دیگر سویه ها نمی شود.

واکسن ویرا- آفتووکس® به صورت سوسپانسیون تزریقی غیر فعال شده به همراه  هیدروکسید آلومینیوم و ادجوانت ساپونین ارائه می گردد. هر دوز واکسن حاوی حداقل6 PD50  (دز محافظت کننده) ویروس کشته شده بیماری تب برفکی، سویه های A05IR ،AG Vll ،Asia1، O-PanAsia-2 می باشد. واکسن به صورت زیرجلدی به میزان یک میلی لیتر در بز و گوسفند و پنج میلی لیتر در گاو و گوساله، هر چهار ماه یکبار تزریق می گردد.

این واکسن در بطری های 100 و 250 میلی لیتری ارائه می گردد.

واکسن ویرا- آفتووکس® به صورت سوسپانسیون تزریقی غیر فعال شده به همراه  هیدروکسید آلومینیوم و ادجوانت ساپونین ارائه می گردد. هر دوز واکسن حاوی حداقل6 PD50  (دز محافظت کننده) ویروس کشته شده بیماری تب برفکی، سویه های A05IR ،AG Vll ،Asia1، O-PanAsia-2 می باشد. واکسن به صورت زیرجلدی به میزان یک میلی لیتر در بز و گوسفند و پنج میلی لیتر در گاو و گوساله، هر چهار ماه یکبار تزریق می گردد.

این واکسن در بطری های 100 و 250 میلی لیتری ارائه می گردد.

واکسن ویرا-پست ®حاوی سویه واکسینال Nigeria75/1 به صورت زیرجلدی به میزان 1 دوز (1 میلی لیتر) به بز و گوسفند تزریق می شود. 21 روز پس از تزریق واکسن، آنتی بادی های ایمن در بدن دام تولید و بدن دام در برابر تمام سروتیپ های شناخته شده از ویروس PPR (موربیلی ویروس) به مدت طولانی ایمن خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 100 دوزی به همراه بطری های 100 میلی لیتری حلال Vira-Norlin®  (حلال سدیم کلراید 0.9%) ارائه می گردد .