توسعه تجارت

 

 

صادرات متاثر از روابط بین المللی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ متفاوت در کشورها میباشد، از این رو ورود به بازرا های بین المللی نیازمند تجربه، مهارت و دانش تخصصی است و همراه با دقت، با صبر و یک استراتژی مشخص، گذر از این مسیر پیچیده و دشوار می تواند به موفقیت و سرانجام برسد. دپارتمان صادرات شرکت ویرا واکسن شایا با هدف حضور در تجارت بین الملل به صورت رسمی از سال 1400 با یک رویکرد منظم، تخصصی و سازمان یافته در این راه قدم نهاده است که هسته اصلی استراتژی آن، حضور در بازار کشورهای همسایه، موفقیت در افزایش زنجیره ارزش محصولات در حال ارائه در بازار و گشودن پنجره ای جدید می باشد. همچنین تمرکز اصلی دپارتمان صادرات نفوذ در بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا است که حضوری قوی تر و پررنگ تر را به همراه خواهد آورد.

در دپارتمان صادرات آنالیز بازار به صورت تخصصی برای کشورهای هدف انجام می شود، بازارهای بالقوه و موقعیت مشتری ارزیابی و یک برنامه عملیاتی برای آن ها تدوین می گردد، وضعیت حقوقی و مالیاتی در فرآیند های صادراتی بررسی و از سیاست های ترکیبی از جمله، مشوق های مالی، دسترسی فزاینده به بازارهای جهانی و به روز رسانی گزارش های بازارهای صادراتی، به منظور نظارت لحظه ای بر وضعیت صادرات جهانی استفاده می شود.

امید است توسعه تجارت و گسترش میزان صادرات نه تنها منجر به افزایش درآمد و دارایی شرکت گردد، بلکه تاثیر به سزایی در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور ایران داشته باشد .